[ ↓ skip to navigation ↓ ]

MEDGIVANDE FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Härmed ger jag mitt medgivande till att mina personuppgifter hanteras i följande utsträckning: (i) förnamn, (ii) efternamn, (iii) e-postadress, (iv), video, foton eller bilder (”Personuppgifter”) under en period av tre år till Hill's Pet Nutrition, Inc. (”Annonsören”) som ansvarig för mina personuppgifter och för sina dotterbolag och samarbetspartners, i synnerhet genom insamlande av uppgifter, lagring, urval och sparande av uppgifter manuellt eller automatiskt. Syftet med insamlingen av mina personuppgifter är att Annonsören tillgängliggör mitt förnamn, efternamn och mina personliga berättelser på hemsidan. Annonsören kommer inte att visa min e-postadress.

Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande för hantering av personuppgifter genom att skriftligt meddela Annonsören detta.

Jag har rätt att begära information om hur mina personuppgifter hanteras och Annonsören måste utan dröjsmål förse mig med denna information.

Annonsören har rätt att begära ersättning för ovanstående information till en rimlig kostnad, som inte överstiger kostnaderna för överföringen av sådan information.

I händelse av att det kommer till min kännedom att Annonsören hanterar mina personuppgifter i strid med mitt privatliv eller i strid med mitt lands lagstiftning, i synnerhet om personuppgifterna är oriktiga med hänsyn till syftet med hanteringen, har jag rätt att: (i) be Annonsören om klarläggande samt (ii) be Annonsören att åtgärda ett sådant avtalsbrott.

I händelse av att Annonsören inte efterföljer min begäran har jag rätt att kontakta lokala tillsynsmyndigheter med mitt klagomål.

ON-LINE-PUBLICERING AV MIN BERÄTTELSE

Jag beviljar härmed Annonsören samt dess dotterbolag och samarbetspartners, och deras respektive befullmäktigade, licensinnehavare, efterträdare med samma rätt, agenter, och juridiska representanter (här gemensamt benämnda ”Licensierade Parter”), rätten att använda, publicera och upphovsrättsskydda mitt namn, min hunds/katts namn, berättelser, och/eller foton, videoband och andra elektroniska och/eller digitala avbildningar eller bilder av mig och/eller min/mina hundar/katter (sådana foton, videoband och andra elektroniska och/eller digitala avbildningar eller bilder benämns härefter gemensamt ”Bilder”) som har skickats in av mig denna dag via Annonsörens webbsida, för obegränsad användning i alla media, i all typ av marknadsföring och kampanjer för Annonsörens hund- och kattfoder av varumärket Hill's.

Jag samtycker till att de Licensierade Parterna har rätt att tillskriva mig sådana inskickade berättelser och uttalanden (eller uttalanden i annan formulering men med i huvudsak samma betydelse), vilket jag härmed intygar är ett uttryck för min personliga erfarenhet och övertygelse.

Jag intygar också: (a) att samtliga inskickade bilder föreställer enbart mig och/eller min hund eller katt, samt att det inte finns någon likhet med någon annan person eller någon annan hund eller katt som inte tillhör mig, (b) att bilderna tillhör mig och (c) att jag är 18 år eller äldre samt har full rätt att bevilja rättigheterna till de Licensierade Parterna enligt ovan. Jag förstår och samtycker till att bilderna som jag skickar in kommer att tillhöra de Licensierade Parterna och de kommer inte att returneras till mig.

Jag samtycker till att inga annonser eller annat material behöver skickas till mig för mitt godkännande innan de Licensierade Parterna använder materialet.

Jag befriar och friskriver härmed de Licensierade Parterna från alla anspråk, skulder, krav, handlingar eller orsaker till handlingar, rättsprocesser, pengasummor, skadestånd eller ansvar av något som helst slag, vilka kan ha uppkommit som ett resultat av att de Licensierade Parterna har utövat den rätt jag har beviljat dem enligt vad som beskrivits häri. Jag samtycker också till att jag ska hålla de Licensierade Parterna skadeslösa och att jag tillförsäkrar dem straffrihet beträffande alla kostnader, utgifter och betalningsskyldigheter som åsamkats av de Licensierade Parterna i samband med försvar av en eventuell tvist eller betalningskrav, inklusive rimliga advokatarvoden.

Inget häri utgör en skyldighet från de Licensierade Parternas sida att använda de rättigheter som beskrivs här.

[ ↑ skip to content ↑ ]